شرکت توسعه مسکن خوزستان
«سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»

پروژه مسکونی 12 واحدی شقایق

  • اهواز
  • مسکونی
  • 12
  • خاتمه کار
  • 1384/03/31
  • انتفاعی