شرکت توسعه مسکن خوزستان
«سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»

پروژه مسکونی 132 واحدی رسالت

  • اهواز
  • مسکونی
  • 132
  • خاتمه کار
  • 1382/09/30
  • انتفاعی