فروش واحدهای مسکونی سروستان اهواز با شرایط ویژه

پروژه مسکونی 61 واحدی اروند

شرکت توسعه مسکن خوزستان

  • آبادان
  • مسکونی
  • 61
  • خاتمه کار
  • 1387/09/03
  • پیمانی