شرکت توسعه مسکن خوزستان
«سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»

پروژه مسکونی 61 واحدی اروند

  • آبادان
  • مسکونی
  • 61
  • خاتمه کار
  • 1387/09/03
  • پیمانی