شرکت توسعه مسکن خوزستان
«سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»

پروژه 440 واحدی مسکن مهر شیبان

  • اهواز
  • مسکونی
  • 440
  • خاتمه کار
  • 1393/03/20
  • سه جانبه