اعضای هیات مدیره

حیدر نجفی فر

حیدر نجفی فر

رئیس هیات مدیره

حبیب رضا صادق حبشی

حبیب رضا صادق حبشی

نایب رئیس هیات مدیره

فضل اله عبادی

فضل اله عبادی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره